STATYSTYKA PUBLICZNA

(definicja rekonstruowana)
Statystyka publiczna to system zbierania danych statystycznych, gromadzenia, przechowywania i opracowywania zebranych danych oraz ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych jako oficjalnych danych statystycznych. Rolą statystyki publicznej jest rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Badania statystyczne statystyki publicznej mogą dotyczyć każdej dziedziny życia społecznego i gospodarczego oraz występujących w nim zjawisk dających się obserwować i analizować z wykorzystaniem metod statystycznych. Szczegółowy zakres prowadzonych badań statystycznych statystyki publicznej ustala Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia.  Zakres badań powinien uwzględniać celowość, niezbędność oraz ich społeczną użyteczność.
Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Autor(ka) wpisu: Marta Sęk
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Prawnych
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 22 Listopad, 2013 - 15:33