UCHODŹSTWO

Uchodźstwo – proces opuszczania stałego miejsca zamieszkania przez osoby zagrożone prześladowaniami będącymi wynikiem konfliktów zbrojnych – zewnętrznych i wewnętrznych, polityki państwa itp.

W myśl Konwencji Genewskiej (art. 1 A Konwencji) za uchodźcę może być uznana osoba, która „przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem". Opuszczając państwo swojego obywatelstwa uchodźca rezygnuje z jego ochrony, uznając, że władze państwowe nie wywiązały się należycie z ciążących na nich obowiązków względem obywatela[1]. Jest to osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa[2].  więcej

Autor(ka) wpisu: Katarzyna Michalak
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Uchodźstwo" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 2 Marzec, 2014 - 14:39