MUZEUM

1) Wg Słownika terminów plastycznych  (1999): "(gr. mouseion - przybytek Muz) - instytucja mająca na celu zbieranie, ochronę przed zniszczeniem i odpowiednie eksponowanie przedmiotów z różnych dziedzin, m.in. sztuki. Nazwa grecka oznacza sanktuarium bóstw opiekujących się nauką i sztuką; wśród nich nie było jednak opiekunki malarstwa ani rzeźby, które w starożytności uważane były za rzemiosło. Najsłynniejsze w epoce antyku muzeum założył Ptolomeusz I w Aleksandrii, grupując uczonych i wyposażając ich pracownie w zbiory przyrodnicze, obserwatoria i biblioteki. Już wówczas istniały jednak zbiory i ekspozycje sztuk plastycznych, choć nie nazywano ich muzeami. Upodobanie do tworzenia kolekcji dzieł  o wartości artystycznej ujawniło się powtórnie pod koniec średniowiecza i rozpowszechniło w czasach nowożytnych. Muzea sztuki  (podkreśl. - BF) w dzisiejszym znaczeniu tego słowa zaczęły kształtować się w XVIII w., rozwijając właściwą sobie działalność zwłaszcza po Wielkiej Rewolucji Francuskiej, kiedy przyjął się zwyczaj wyodrębniania ekspozycji dotyczących poszczególnych dziedzin kultury. Zaczątkiem wielkich europejskich muzeów były niejednokrotnie zbiory królewskie - jak w przypadku Ermitażu, Luwru, Prado - lub dary bogatych kolekcjonerów. W Polsce 2 pierwsze muzea zapoczątkowały zbiory Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie i Izabeli Czartoryskiej w Puławach; udostępnione w 1805. Mniejsze lub większe zbiory mogą być grupowane w -> gabinecie, galerii, gliptotece, kolekcji, pinakotece, skansenie." 

2) Wg  Internetowej Encyklopedii PWN: muzeum 
[łac. < gr. mouseíon ‘świątynia muz’], 

instytucja, której zadaniem jest gromadzenie i przechowywanie materialnych świadectw cywilizacji człowieka i jego otoczenia, ich naukowe opracowywanie, konserwowanie i udostępnianie w celu badań, nauczania i rozrywki; do niektórych muzeów artystycznych stosuje się też terminy: pinakoteka, gliptoteka, galeria.

Pierwszymi muzeami były kolekcje publiczne w starożytnej Grecji (Pinakoteka i Muzeum Aleksandryjskie). W okresie renesansu zaczęło się rozwijać kolekcjonerstwo; w dobie oświecenia powstała idea muzeum publicznego w związku ze starożytnictwem i ogólnym rozwojem nauki; w 2. połowie XVIII w. powstały pierwsze wielkie muzea europejskie: w Wielkiej Brytanii The British Museum, we Włoszech Galleria degli Uffizi i galeria w Palazzo Pitti (Florencja) oraz Museo Nazionale Archeologico w Neapolu, we Francji muzeum publicznym z królewskich zbiorów Luwr. Wielki rozwój muzeów nastąpił w XIX w.; powstawały narodowe galerie sztuki (National Gallery w Londynie) i udostępniano dawne kolekcje prywatne, przekształcone na muzea (Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, Prado w Madrycie, Drezdeńska Galeria, Ermitaż w Petersburgu); zaczęto wznosić gmachy przystosowane do potrzeb muzeów (np. gmachy British Museum) i systematycznie reorganizowano muzea wg zasad naukowych. W XX w. muzea przekształciły się w aktywne placówki naukowe i oświatowe; modernizacji uległy metody ekspozycji, wzniesiono wiele nowoczesnych gmachów muzealnych. Stałą współpracę między muzeami różnych krajów koordynuje Międzynarodowa Rada Muzeów (ICOM).

W Polsce pierwszym muzeum publicznym były zbiory Czartoryskich, wystawione w początkach XIX w. w Puławach, w Świątyni Sybilli i Domku Gotyckim zbudowanym w tym celu; 1804 otwarto dla zwiedzających pałac w Wilanowie; w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego zgromadzono zbiory w warszawskim TPN i w Uniwersytecie Warszawskim (oba zlikwidowane po powstaniu listopadowym); 1862 powstało w Warszawie Muzeum Sztuk Pięknych, 1916 przemianowane na Muzeum Narodowe; funkcje muzeum pełniło od 1860 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych; 1879 utworzono Muzeum Narodowe w Krakowie. Poza granicami kraju powstało Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu, a przy Bibliotece Polskiej w Paryżu Muzeum Adama Mickiewicza. Na przełomie XIX i XX w. pojawiła się koncepcja muzeum regionalnego (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem). W końcu 20-lecia międzywojennego w Polsce było ok. 170 muzeów; po II wojnie światowej zadanie odbudowy sieci muzealnej powierzono Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków. Podstawy prawne działalności muzeów reguluje ustawa o ochronie dóbr kultury i o muzeach z 1962, znowelizowana 1990. W 2000 w Polsce istniały 632 muzea, w których zgromadzono ponad 13 mln muzealiów.

 Stan na 23.11.2015 r.
Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji(elektroniczne): 2) hasło "Muzeum" w Internetowej Encyklopedii PWN
Źródło definicji (papierowe): 1) Krystyna Zwolińska, Zbysław Malicki (red.), Słownik terminów plastycznych, Warszawa:WP, 1999, s.192.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 23 Listopad, 2015 - 13:35