TROP (retoryka/literatura)

Trop (gr. tropos, łac. tropus, oznacza: zwrot, kierunek, kształt) - termin z zakresu retoryki oznaczający zastąpienie jakiegoś słowa lub wyrażenia innym, którego znaczenie w określonym kontekście jest przenośne. Tropy (...)  przyczyniają się do większej obrazowości, wyrazistości i skuteczności przekazu słownego. W historii retoryki liczba i tożsamość poszczególnych tropów ulegały zmianom; do najczęściej wykorzystywanych  należą między innymi: metafora, alegoria, hiperbola, metonimia, synekdocha, antonomazja, emfaza, ironia, litota, peryfraza, katachreza. Do teorii figur retorycznych termin wprowadził Kwintylian, definiując trop jako korzystną zmianę znaczenia właściwego na inne. Zatem, w odróżnieniu od figur retorycznych, czyli przemieszczeń składniowych, tropy są przekształceniami semantycznymi. Od czasów starożytnych teoretycy retoryki spierają się jednak o rozróżnienie tropów i figur oraz o klasyfikację niektórych zabiegów retorycznych (np. ironię niektórzy autorzy włączają do tropów, inni do figur; litota występuje zarówno jako trop, jak i figura). Tropy zajmują ważne miejsce w języku literackim, zwłaszcza w liryce, chociaż  spotka się je często także w języku codziennym.
Stan na  17.01.2014 r. (drobne zmiany red. - PI)

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Trop" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Trop" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 22 Styczeń, 2014 - 10:05