BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Biblioteka publiczna to taka, której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego  (JST) oraz Biblioteka Narodowa. Biblioteka publiczna może stanowić samodzielną instytucję kultury albo wchodzić w skład innej instytucji kultury. Biblioteki publiczne służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Biblioteki publiczne tworzą ogólnokrajową sieć biblioteczną. Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej obowiązane są do współdziałania.

Gmina organizuje i prowadzi co najmniej jedną gminną bibliotekę publiczną, wraz z odpowiednią liczbą filii i oddziałów oraz punktów bibliotecznych.

Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu.

Samorząd województwa organizuje i prowadzi co najmniej jedną wojewódzką bibliotekę publiczną.

Usługi bibliotek, których organizatorami  są JST są ogólnie dostępne i bezpłatne. Opłaty mogą być pobierane za wypożyczenia materiałów audiowizualnych, w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne, za niezwrócenie w terminie, uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych. Opłaty mogą być także pobierane za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne  i  wypożyczenia materiałów audiowizualnych. Wysokość tych  opłat, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.
Stan na dzień 6 lipca 2013 roku

Autor(ka) wpisu: Marta Sęk
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Prawnych
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 21 Listopad, 2013 - 07:55