ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Rozwój zrównoważony definiowany jest jako taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia są zaspokajane bez umniejszania szans na zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń. Celem nadrzędnym zrównoważonego rozwoju jest więc trwała poprawa jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń, osiągana poprzez kształtowanie właściwych proporcji w gospodarowaniu trzema rodzajami kapitału: ekonomicznym, społecznym i naturalnym.

Zrównoważony rozwój jest w Polsce zasadą konstytucyjną - traktuje o nim Art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który określa, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zasada zrównoważonego rozwoju jest również respektowana w wielu dokumentach strategicznych, których długofalowe cele oraz kierunki działań są zgodne z tą zasadą.

Statystyka publiczna zapewnia wsparcie w obszarze zrównoważonego rozwoju poprzez zapewnienie wskaźników monitorujących stan i zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowany poniżej moduł wskaźników zrównoważonego rozwoju (WZR) na poziomie regionalnym zawiera łącznie ponad 100 wskaźników, podzielonych na 10 tematów:

  • Rozwój gospodarczy i zatrudnienie
  • Zrównoważona produkcja i konsumpcja
  • Włączenie społeczne
  • Zmiany demograficzne
  • Zdrowie publiczne
  • Zmiany klimatu oraz gospodarowanie energią
  • Zrównoważony transport
  • Zasoby naturalne
  • Dobre rządzenie
  • Bezpieczeństwo publiczne

W ramach tematów dodatkowo wyróżniono podtematy. Każdy ze wskaźników zawiera opis metodologiczny (w tym znaczenie dla zrównoważonego rozwoju).więcej

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Zrównoważony rozwój" w BDL GUS
Zobacz także (linki zewnętrzne): GUS: SYSTEM MONITOROWANIA ROZWOJU "STRATEG"
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 11 Lipiec, 2014 - 12:53