PROCES BOLOŃSKI

Proces Boloński (ang. Bologna Process) – ogólnoeuropejskie przedsięwzięcie, którego celem są zmiany w obszarze szkolnictwa wyższego. Proces Boloński został zapoczątkowany 19 czerwca 1999 r. podpisaniem przez ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w 29 krajach europejskich dokumentu zwanego Deklaracją Bolońską. (...)

Założenia Procesu

 • wprowadzenie systemu „łatwo czytelnych” i porównywalnych stopni (dyplomów),
 • wprowadzenie studiów trzystopniowych,
 • wprowadzenie punktowego systemu rozliczania osiągnięć studentów (ECTS),
 • wspieranie mobilności studentów i pracowników,
 • współdziałanie w zakresie zapewniania jakości kształcenia,
 • propagowanie spraw europejskich w kształceniu (europejski wymiar kształcenia),
 • wdrożenie idei uczenia się przez całe życie,
 • współdziałanie uczelni i studentów w realizacji Procesu Bolońskiego,
 • propagowanie atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego poza Europą,
 • rozwój kształcenia interdyscyplinarnego,
 • zacieśnianie związków kształcenia i badań naukowych,
 • zwiększanie dostępności studiów dla kandydatów ze wszystkich grup społecznych, bez względu na ich możliwości finansowe,
 • usuwanie przeszkód ograniczających mobilność studentów i pracowników,
 • opracowanie i wdrożenie struktur (ram) kwalifikacji.

Działania

Stan realizacji zaleceń Deklaracji Bolońskiej omawiany jest na konferencjach ministrów ds. szkolnictwa wyższego. Odbywają się one co dwa lata i kończą komunikatem podsumowującym dotychczasowe osiągnięcia oraz wyznaczającym dalsze działania. Jednymi z wyników Procesu Bolońskiego są utworzony w marcu 2010 r. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, który obecnie skupia 47 państw oraz opracowanie Standardów i wskazówek dotyczących zapewnienia jakości kształcenia (Standards and quidlines for Quality Assurance).

Priorytety

Trzy główne priorytety we wdrażaniu Procesu Bolońskiego na lata 2012-2015 wypracowane na Konferencji Ministrów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego w Bukareszcie, w kwietniu 2012:

 • Zapewnienie wysokiej jakości szkolnictwa wyższego dla wszystkich.
 • Zwiększenie zatrudnialności absolwentów.
 • Poprawę skali oraz jakości w zakresie mobilności.

Wypracowane wcześniej priorytety:

 • wymiar społeczny szkolnictwa wyższego;
 • uczenie się przez całe życie w tym wdrożenie krajowych ram kwalifikacji;
 • zatrudnialność i współpraca uczelni z rynkiem pracy;
 • umiędzynarodowienie studiów;
 • wzrost mobilności, tak by w 2020 roku 20% absolwentów szkół wyższych Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa wyższego uczestniczyło w pobycie zagranicznym w ramach studiów. Wspólne kształcenie winno stać się bardziej powszechną praktyką;
 • monitorowanie narzędzi służących do klasyfikowania i porównywania instytucji szkolnictwa wyższego w Europie (klasyfikacje i rankingi szkół wyższych w Europie).
 • promocji kształcenia przez całe życie;
 • podkreślenia znaczenia współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego oraz studentami;
 • potrzeby promocji atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego w świecie.
 • wprowadzenie systemu przejrzystych i porównywalnych stopni poprzez wdrożenie Suplementu do Dyplomu,
 • przyjęcie systemu kształcenia opartego na dwóch/trzech poziomach kształcenia;
 • powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS- European Credit Transfer System);
 • promocja mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego;
 • promocja współpracy europejskiej w zakresie zwiększenia poziomu jakości szkolnictwa wyższego;
 • promocja europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów * nauczania, szkolenia i badań. więcej

 

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Proces Boloński" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 28 Grudzień, 2013 - 09:51