DOCHÓD WŁASNY JST

Źródłami dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego są:
- wpływy z podatków, opłat, dochody z majątku,
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz j.s.t.,
- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
- odsetki od pożyczek udzielanych przez j.s.t. o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody j.s.t.,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej i inne.
W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

 Stan na 28.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Dochód własny JST" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 28 Grudzień, 2013 - 07:57