PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

(definicja rekonstruowana)

Jest to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i poprawy jakości ich życia, sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa się obszary przestrzeni publicznej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Autor(ka) wpisu: Marta Sęk
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Prawnych
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 26 Grudzień, 2013 - 07:30