DIAGNOZA SPOŁECZNA

1) Wg Leksykonu PWN: "określenie cech współcześnie zachodzących zjawisk społecznych na podstawie przeprowadzonych  badań empirycznych i ich analizy; stanowi m.in. materiał dla prognoz społecznych."

 2) Wg Encyklopedii Socjologii: " <Diagnoza> etymologicznie pochodzi z języka greckiego (...), gdzie oznacza <rozpoznanie>, <rozstrzygnięcie>; (...) Rezultat diagnozy przedstawiany jest często jako raport lub ekspertyza. Diagnoza społeczna (której spotykanymi syninimami są analiza i ekspertyza  społeczna) jest rozpoznaniem zdarzeń lub sytuacji społecznych ze względu na ich dotkliwość i potrzebę zmian.(...) Metodologiczne zagadnienia dobrej diagnozy obejmują wzajemne powiązania i następstwo faz postępowania celowego, a wśród nich zależność diagnozy od poprzedzającego ją procesu identyfikacji problemu społecznego i wyników analizy aksjologicznej, która warunkuje ocenę sytuacji problemowej. (...) Wśród rodzajów diagnoz społecznych wyróżnia się diagnozę historyczno-genetyczną, która opisuje czynniki i mechanizmy powodujące powstanie problemu społecznego. (...) Wówczas gdy nie ma odpowiedniej wiedzy umożliwiającej zakwalifikowanie obserwowanych zjawisk i procesów do właściwej kategorii <problemu społecznego>, diagnoza społeczna nabiera charakteru diagnozy poznawczej, zmierzającej do uzyskania nowej wiedzy teoretycznej, opisania obserwowanych relacji i funkcji na tle szerszych lub równoległych zbiorowości lub procesów.(...) Sens tradycyjnie rozumianej diagnozy społecznej, jej miejsce w toku postępowania celowego, ulega zmianie w przypadku diagnozy kreatywnej. Jej warunkiem jest dysponowanie pewną wizją stanu pożądanego. Zadanie diagnozy polega wówczas na ustaleniu zalążków czynników i procesów kształtujących zjawiska pożądane ze względu na cele i wartości planowanej zmiany."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 1) Leksykon PWN, Warszawa: PWN, 1972, s.240., Źródło definicji (papierowe): 2) Encyklopedia Socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa,1998, t. 1, ss.134-137.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 7 Listopad, 2013 - 13:45