MIASTO

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1612) definiuje miasto jako jednostkę osadniczą o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach nierolniczych posiadającą prawa miejskie bądź status miasta nadany w trybie określonym odrębnymi przepisami. W obrębie miast występują osiedla rozumiane jako zespół mieszkaniowy stanowiący integralną ich część.

Status miasta (dawniej prawa miejskie) nadawany jest gminie lub miejscowości przez rozporządzenie Rady Ministrów. Nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalenie jego granic i ich zmiana dokonywane są w sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy. Wydanie wyżej wymienionego rozporządzenia poprzedzane jest opinią miejscowej rady gminy, która z kolei uprzednio dokonuje konsultacji z mieszkańcami. Rozporządzenie może być wydane również na wniosek zainteresowanej rady gminy.

W miastach powyżej 100.000 mieszkańców organem wykonawczym gminy miejskiej jest prezydent miasta. W mniejszych miastach organem wykonawczym jest burmistrz.

Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej.

Miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie. Prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100 000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty. (podkreśl. - KS)

Stan na 11.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Konrad Sośnicki
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Prawnych
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 12 Maj, 2014 - 10:34