KONTEKST PRZESTRZENNY

Wszelkie interakcje pomiędzy indywidualnymi i zbiorowymi aktorami dzieją się w określonych miejscach i przestrzeni geograficznej oraz społecznej. Analizy owych interakcji lub też teoretyzowanie na ich temat musi uwzględniać przestrzenny kontekst, w którym funkcjonują działające podmioty. W aspekcie mikro (relacje face-to-face) będą to na przykład reguły nakazujące utrzymywanie dystansu osobniczego w zależności od charakteru interakcji, a także strategie i techniki określania, oznaczania, obrony lub negocjowania prawa do dysponowania określonym obszarem czy miejscem. W przypadku większych zbiorowości chodzi o przyjęte i akceptowane zasady organizowania przestrzeni społecznej i publicznej. Symbolicznie, kulturowo, a często i formalnie określane są reguły zaznaczania bliskości lub dystansu pomiędzy jednostkami i zbiorowościami zajmującymi różne pozycje w przestrzeni lokalnej, miejskiej czy organizacyjnej oraz konsekwencje stosowania takich, a nie innych reguł (np. natężenia dewiacji, wykluczenia, segregacji, koncentracji, inwazji i sukcesji). Wreszcie w aspekcie globalnym, zasady nawiązywania i utrzymywania kontaktów w postindustrialnym świecie. (...)

W trakcie niemal każdego - a już na pewno jakościowego - badania, poszczególne "przestrzenie" są przywoływane przez informatorów i stanowią istotny element służący do konstruowania narracji oraz zobrazowania własnej (narratora) pozycji w rzeczywistości społecznej. (...) Poprzez odwołania typu "wewnątrz/na zewnątrz", "w polu/poza polem (zainteresowania)", "moje/nie moje" i wiele innych informator konstruuje obraz samego siebie - jednostki uwikłanej w szereg interakcji dziejących się w określonej przestrzeni i w określonym miejscu.

(drobne zmiany red.- A.O-Ł)

Autor(ka) wpisu: Aleksandra Orkan-Łęcka
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Waldemar Dymarczyk, Kontekst przestrzenny, [w:] Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, Słownik socjologii jakościowej, Warszawa: Difin SA, 2012, ss. 148-149.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 11 Grudzień, 2013 - 23:15