ZNACZENIE

Wg Małej Encyklopedii Logiki (1970): " (...) (1) Znaczenie jako idea skojarzona ze słowem. Według teorii zwanej asocjacjonistyczną znaczeniem wyrazu jest pewne przedstawienie (inaczej: idea) powiązane z dźwiękiem lub kształtem słowa na zasadzie praw kojarzenia. (...) (2) Znaczenie jako konotacja. Znaczenie pojęte jako konotacja przysługuje jedynie nazwom, nie będącym przy tym imionami własnymi (...) Określając znaczenie jako konotację, czyli jako zbiór cech właściwych desygnatom nazwy, umieszcza się je w tej samej, co desygnaty, dziedzinie - w sferze przedmiotów realnych, a przy tym pozajęzykowych i pozapsychicznych (...) (3) Znaczenie jako przedmiot idealny. koncepcja ta, podobnie jak poprzednia, umieszcza znaczenie poza językiem i poza umysłem, ale przypisuje mu charakter przedmiotu idealnego (inaczej: abstrakcyjnego), do którego nie stosują się określenia przestrzenno-czasowe (właściwe przedmiotom materialnym); za przedmioty tego rodzaju uważa się zbiory w sensie dystrybutywnym, liczby, twory geometryczne itp. (...) (4) Znaczenie jako struktura intensjonalna. Pochodzące od Rudolfa Carnapa pojęcie znaczenia jako struktury intensjonalnej (dwa wyrażenia mają to samo znaczenie gdy mają tę samą strukturę intensjonalną) wprowadzone jest (...) w serii kroków odnoszących się kolejno do następujących pojęć: 1.zdanie prawdziwe w systemie językowym, 2.równoważność (materialna), 3. prawda logiczna, 4. równoważność logiczna, 5. struktura intensjonalna. (...) (5) Znaczenie jako sposób użycia wyrażenia. Idea, żeby definiować znaczenie jako sposób użycia wyrażenia pochodzi od Ludwiga Wittgensteina i jego kontynuatorów oraz (niezależnie) od Kazimierza Ajdukiewicza.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Witold Marciszewski, Znaczenie, (w:) tegoż (red.), Mała Encyklopedia Logiki, Ossolineum:1970, ss. 375-379.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 7 Grudzień, 2017 - 18:34