MODA

Wg Alicji Kuczyńskiej (1983): "Przedmiotem naszych rozważań jest zjawisko mody pojmowanej tak szeroko jak to się dzieje w życiu potocznym (...) Przyjmujemy więc, że moda dotyczy nie tylko pewnych form wyrazu działalności ludzkiej, nie tylko rzeczy, lecz całego człowieka. Wyrazem mody może być zatem zarówno otaczający nas świat rzeczy, jak również zachowania, przeżycia, poglądy. (...) Modę traktujemy tu jako swoisty wyróżnik świata ludzkiego nie tylko w tym sensie, że świadome tworzenie i rozpowszechnianie mody stanowi jego dość istotną właściwość; typowo człowiecza cecha mody polega na tym, że może ona mieć znaczenie uzupełniające, znaczenie substytutu w procesach wyrażania lub maskowania różnych treści egzystencji. W tym sensie moda może pełnić funkcje pomocnicze, funkcje protezy w życiu społecznym. (...) Moda bowiem - w naszym rozumieniu - jest produktem działań mających na celu ukazanie przez znak (przedmiot itp.) czegoś więcej, niż w istocie ten znak reprezentuje, a ściślej mówiąc więcej, niż zawiera się w bezpośrednio praktycznej, utylitarnej funkcji rzeczy. (...) Podstawową cechą mody, jej konstytutywną niejako jakością jest efemeryczność, krótkotrwałość, przemijanie pozornie bez śladu. Gdy moda trwa długo, przestaje być modą i - o ile nie przekształca się w swoje przeciwieństwo - staje się w najlepszym przypadku elementem nieuważnie obserwowanej rzeczywistości. (...) Traktując przemijanie mody, jej zmienność jako swoisty wyróżnik, należy równocześnie zwrócić uwagę na istotną opozycję, jaka zachodzi między nakazem powtarzalności, nakazem naśladowania, na którym moda  opiera się, a tkwiącym w nakazie powtarzalności sygnałem przemijania, unicestwienia, śmierci tego co modne."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Alicja Kuczyńska, Wzory modne w życiu codziennym, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1983, ss. 5-12.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 3 Grudzień, 2017 - 13:30