AGREGAT

agregaty [łac. aggregare ‘gromadzić’], ekon. wielkości makroekonomiczne złożone z różnorodnych cząstek należących do tej samej zmiennej klasyfikowanej wg nomenklatury ekonomicznej;

przedstawiają one kategorie ekonomiczne składające się na obraz gospodarstwa narodowego jako całości; agregatami są: dochód narodowy, zatrudnienie, konsumpcja, inwestycje, oszczędności, poszczególne pozycje w budżecie państwa, eksport krajowy netto, ogólny poziom cen, baza monetarna i szersze agregaty pieniężne, krajowy poziom produkcji i konsumpcji danego dobra w danym roku itp.; ujmują one obraz gospodarki globalnie, powstają poprzez sumowanie wielkości jednostkowych za pomocą różnych metod statystycznych. Analiza wielkości agregatowych pozwala postawić diagnozę dotyczącą stanu gospodarki danego kraju; na tej podstawie Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów i bank centralny podejmują określone decyzje dotyczące parametrów makroekonomicznych, które z kolei wpłyną na pożądane korekty wielkości agregatowych; w gospodarkach socjalistycznych agregaty planowano, a następnie dezagregowano te globalne wielkości na kolejnych coraz niższych szczeblach aparatu planistycznego i przekładano je na konkretne dyrektywy rządowe dotyczące produkcji konkretnych dóbr i usług.
Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Agregaty" w Słowniku PWN Biznes
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 23 Kwiecień, 2014 - 14:33