KULTURA

Nazwa definicji: 
KULTURA
Treść wpisu: 

Kultura to - najogólniej ujmując - specyficzne środowisko życia człowieka i zarazem federacja subkultur, w której zdecydowanie dominuje kultura popularna, zarówno w sensie ilościowym, jak i jakościowym.Ujęcie to przeczy koncepcjom kultury opartym o ideę przemocy symbolicznej, wg których  dominującą pozycję w danym układzie mają kultury elit (tzw. wysokie).

Jako środowisko życia  pojęcie kultury wiąże się z ideami stabilności i ciągłości. (Chociaż na ogół konkretna kultura jest tylko względnie stabilna i/lub ciągła). W tym ujęciu kultura to przekształcone (nacechowane wartościami i znaczeniami środowisko przyrodnicze - por. np.: bocage) oraz środowisko społeczne - wytwarzane przez jednostki i grupy, które również oplata zmienna i różnorodna sieć wartości i znaczeń (por.: proces aksjosemiotyczny).

Jako federacja subkultur kultura cechuje się  mozaikowym wręcz zróżnicowaniem, zmiennością i zdolnością do łączenia w ramach doraźnych subkulturowych całości,  elementów, które mogą być nawet ze sobą sprzeczne  pod względem wartości i/lub znaczeń. Konkretne subkultury (ludowa, wysoka, młodzieżowa, itp.) zachowują w tym federacyjnym  układzie pewną autonomię, dzięki której można je  rozróżniać. Są też  niszami dla swoistych praktyk kulturalnych. Mimo nierzadko przeciwstawnych trendów działających wewnątrz danej kultury, składające się na nią subkultury pozostają jednak w sieci wzajemnych, dynamicznych i na ogół złożonych relacji: przede wszystkim z subkulturą dominującą oraz z niektórymi innymi subkulturami.

Rodzaj słownika: 
Słownik TEORII ŻYWEJ KULTURY
Źródło definicji (papierowe): 
Barbara Fatyga, definicja autorska dla OŻK-SB.
Dodane przez: 
Węzeł centralny