NOMENKLATURA JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH...

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła NOMENKLATURA JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH...

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

Uporządkowany wykaz nazw jednostek terytorialnych i przypisanych im symboli terytorialnych występujących na poszczególnych poziomach podziału terytorialnego kraju, wykorzystywany w procesie zbierania danych statystycznych, gromadzenia, przechowywania i opracowywania zebranych danych oraz ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych w przekrojach terytorialnych.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

Nomenklatura NTS została opracowana w oparciu o istniejący trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gminy, przy pomocy którego wyodrębnione zostały dwa dodatkowe nieadministracyjne poziomy, tj. regiony i podregiony. Nomenklatura NTS dzieli Polskę na hierarchicznie powiązane jednostki terytorialne na 5 poziomach, z czego 3 określono jako poziomy regionalne, a 2 - poziomy lokalne. Poziomy regionalne obejmują:

Poziom 1 - regiony (6 jednostek - grupują województwa),
Poziom 2 - województwa (16 jednostek),
Poziom 3 - podregiony (66 jednostek - grupują powiaty).
Poziomy lokalne obejmują:
Poziom 4 - powiaty i miasta na prawach powiatu (314 + 65 jednostek),
Poziom 5 - gminy (2479 jednostek), w tym gminy miejskie będące miastami na prawach powiatu (65 jednostek).
Liczba jednostek na poszczególnych poziomach została podana według stanu w dniu 1 stycznia 2010 r.
Struktura grupowań jednostek NTS, ich symbole i sposób zapisu, oparta jest na systemie identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju, który jest częścią Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju - TERYT.

Stan na 2.01.2012 r.


Źródło definicji (elektroniczne): hasło"Nomenklatura jednostek Terytorialnych..."
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga