EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Absolwent [tego kierunku studiów] powinien posiadać wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Powinien być przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. 
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać pogłębioną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę artystyczno-humanistyczną oraz umiejętności umożliwiające występowanie w roli artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Powinien umieć przygotowywać i upowszechniać przekazy wizualne i medialne dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Absolwent powinien posiadać umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy w indywidualnej i zespołowej aktywności artystycznej. Powinien być przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Świadome i aktywne uczestniczenie absolwenta w obecnych realiach kulturowych uwarunkowane jest wykształceniem następujących umiejętności:

  • refleksyjny (poznawczy i krytyczny) stosunek do różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury,
  • umiejętność stymulowania i kierowania kreacyjną aktywnością innych,
  • własna, aktywna działalność twórcza w dziedzinie sztuk plastycznych ("czystych" i użytkowych),
  • umiejętność wielokierunkowej promocji sztuki i efektywnego funkcjonowania na rynku sztuki.
Źródło definicji (elektroniczne): kierunek studiów "Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych"
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Komentarz - zawartość - opis hasła EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Jest to przykład całkowitego braku logiki, jaki wraz z procesem bolońskim  rozkłada obecnie kształcenie wyższe: po co studiować na studiach magisterskich, skoro już na licencjacie posiądzie się potrzebną wiedzę i umiejętności (co skądinąd akurat jest NIEPRAWDĄ!)? Chyba po to by - jak w podanym przykładzie - por. Słownik Inspiracji - posiąść je bardziej, tylko nie wiadomo od czego!

Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, komentarz autorski dla OŻK-SB, 2014r.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga