KINEMATOGRAFIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła KINEMATOGRAFIA

(definicja rekonstruowana)
Kinematografia obejmuje twórczość filmową, produkcję filmów, usługi filmowe, dystrybucję i rozpowszechnianie filmów, w tym działalność kin, upowszechnianie kultury filmowej, promocję polskiej twórczości filmowej oraz gromadzenie, ochronę i upowszechnianie zasobów sztuki filmowej. Państwo sprawuje mecenat nad działalnością w dziedzinie kinematografii, jako części kultury narodowej, polegający w szczególności na wspieraniu produkcji i promocji filmu, upowszechnianiu kultury filmowej oraz ochronie dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie filmu.
 Zadania organów administracji rządowej w zakresie kinematografii realizuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Do zakresu działania ministra należy w szczególności:
 1)  projektowanie kierunków realizacji polityki kulturalnej państwa w dziedzinie kinematografii;
 2)  zapewnienie powszechnego dostępu społeczeństwa do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej;
 3)  tworzenie warunków do rozwoju wszystkich gatunków i rodzajów twórczości filmowej;
 4)  wspieranie rozwoju artystycznego młodych twórców;
 5)  wspieranie edukacji i doskonalenia zawodowego oraz ochrony zawodów filmowych;
 6)  wspieranie upowszechniania kultury filmowej i działanie na rzecz rozwoju społecznego ruchu filmowego oraz piśmiennictwa filmowego.
W celu wspierania rozwoju kinematografii tworzy się Polski Instytut Sztuki Filmowej. Działalność w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii prowadzi Filmoteka Narodowa oraz filmoteki regionalne.

Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, z późniejszymi zmianami.Brak jednolitego tekstu.
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk