REWITALIZACJA SPOŁECZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła REWITALIZACJA SPOŁECZNA

1) Wg Bohdana Skrzypczaka i Wojciecha Łukowskiego: "Rewitalizacja społeczna – wieloletni proces podejmowania spójnych, zintegrowanych działań, związanych z zatrzymaniem rozwoju negatywnych tendencji społecznych, przeciwdziałaniem patologiom i wykluczeniu społecznemu oraz poprawą bezpieczeństwa, inicjowany i koordynowany przez samorząd gminny i/lub jego jednostki organizacyjne w celu wyprowadzenia ze stanu kryzysowego określonych obszarów miast i gmin."

2) Wg Anny Czerwińskiej-Rojek: „Cele rewitalizacji społecznej, związane z rozwojem kapitału ludzkiego, powinny obejmować:

  • spójność społeczną, czyli wyrównanie dysproporcji w jakości życia, poprzez: eliminację ubóstwa, ograniczanie nierówności społecznych, produktywne zatrudnienie oraz integrację społeczną,
  • podnoszenie poziomu wykształcenia (szczególnie ludności należącej do grup marginalizowanych, w tym zamieszkującej dzielnice i osiedla zdegradowane), a przez to zwiększenie kreatywności ludzi, ich zdolności do innowacji, a w konsekwencji podnoszenie konkurencyjności,
  • rozwój zdolności adaptacyjnych w kontaktach społecznych i gospodarczych, poprzez odpowiedni system opiekuńczy i edukacyjny”.
Źródło definicji (papierowe): 1) Bohdan Skrzypczak (red. merytoryczna), Wojciech Łukowski (red. nauk.), Rewitalizacja społeczna – od aktywizacji do rozwoju lokalnego, Katowice: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Radom: Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2011, ss. 212-213., Źródło definicji (papierowe): 2) Anna Czerwińska-Rojek, Wpływ działań rewitalizacyjnych na rozwój społeczności lokalnej, (w:) Bohdan Skrzypczak (red. merytoryczna), Wojciech Łukowski (red. nauk.), Rewitalizacja społeczna – od aktywizacji do rozwoju lokalnego, Katowice: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Radom: Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2011, s. 201.
Źródło definicji (elektroniczne): 1) Bohdan Skrzypczak (red. merytoryczna), Wojciech Łukowski (red. nauk.), Rewitalizacja społeczna – od aktywizacji do rozwoju lokalnego
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak