GENERACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła GENERACJA

(Pokolenie)

"W socjologii przyjmuje się na ogół, że pokolenie to zbiorowość jednostek wyodrębniona ze względu na specyficzny typ więzi społecznych łączących ludzi w tym samym mniej więcej wieku, tzn. mających za sobą podobne doświadczenia życiowe. Przynależność do pokolenia kształtuje się na gruncie przeżycia pokoleniowego, które ma charakter inicjacji, a także wpływa na późniejsze postrzeganie świata. Z tego m.in. powodu jednostka może należeć tylko do jednego pokolenia (...) Czynniki kulturowe wyodrębniające pokolenie dotyczą głównie sfery symbolicznej i sposobów manifestowania się przynależności pokoleniowej. (Jan - BF) Garewicz zwraca uwagę na istotne znaczenie tzw. legend pokoleniowych, czyli zmitologizowanych opowieści o losach pokolenia, tworzonych na ogół ex post i podtrzymujących pokoleniową tożsamość. (...) Pokolenie rzeczywiste to, wg (Karla - BF) Mannheima, zbiorowość nie tylko podobnie umiejscowiona, ale i uczestnicząca we wspólnym losie. (...) w tak rozumianym pokoleniu należy odróżnić jednostki pokoleniowe, które w ramach pokolenia rzeczywistego inaczej reagują na te same doświadczenia i inaczej je opracowują. Jednostki pokoleniowe wewnątrz pokolenia rzeczywistego orientują się na siebie nawzajem, ale często także zwalczają się wzajemnie ze względu na odmienne poglądy.(...) Fatyga (...) zaproponowała rozróżnienie pokolenia właściwego jako konkretnej grupy ludzi o podobnym statusie i sytuacji życiowej, pozostających w bliskości fizycznej, związanych wspólnotą doświadczeń, których wizję narzucają rówieśnikom i ogółowi społeczeństwa, oraz szerokiej wspólnoty pokoleniowej, która identyfikuje się z niektórymi tylko elementami przeżycia pokoleniowego (językiem, zachowaniami, modą muzyką, elementami światopoglądu."

Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia socjologii, Warszawa:Oficyna Naukowa, 2000, Suplement, ss. 193-197.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła GENERACJA

Pokolenie (generacja - łac. generatio - rodzenie, tworzenie) – w naukach społecznych i biologicznych termin posiadający kilka konotacji związanych z urodzeniem.

  • W biologii pokolenie to wszyscy potomkowie pary rodzicielskiej lub większej grupy osobników, którzy w jednakowym stopniu wywodzą się od nich.

  • W genealogii pokoleniem nazywa się krewnych pochodzących w tym samym stopniu od wspólnego przodka (jedno pokolenie obejmuje wszystkich kuzynów), a szerzej także grupę osób (spokrewnionych, zamieszkujących jeden teren lub innych) wchodzącą w wiek dorosły (rozrodczy) w podobnym okresie, np. pokolenie naszych rodziców, nasze pokolenie, pokolenie naszych dzieci itp. Stąd też wywodzi się określenie przechodzić z pokolenia na pokolenie (dotyczy np. obyczajów i zwyczajów prawnych). Kolejne pokolenie średnio rodzi się co 30 lat.

W socjologii pokoleniem nazywana jest grupa osób, która zwłaszcza ze względu na podobny wiek, doświadczyła jakiegoś szczególnego wydarzenia lub wydarzeń. Wyróżnianie takich pokoleń jest kwestią konwencji i w poszczególnych przypadkach może budzić wątpliwości. Najczęściej wskazuje się na następujące pokolenia (uwaga: nie jest to klasyfikacja naukowa): generacja X lub pokolenie Jana Pawła II.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Generacja" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga