ETYKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ETYKA

Etyka – praktyczna filozofia rozpatrująca zachowania człowieka z punktu widzenia zasad moralnych; filozoficzna dyscyplina rozwijana od czasów greckich (Platon, Arystoteles, Stoa, Epikur) w rozlicznych metodach i systemach (...). Założeniem jest zawsze wolność i moralna odpowiedzialność jednostki w każdej konkretnej sytuacji, zazwyczaj w odniesieniu do dobra i zła. Etyka z jednej strony dąży do uzasadniania wymagań moralnych stawianych ludziom (etyka  normatywna), z drugiej zaś opisuje różne rzeczywiście występujące poglądy moralne i związane z moralnością przeżycia (etyka opisowa). Etyka normatywna może być albo autonomiczna, albo heteronomiczna, w zależności od tego, czy jej zasady ustalone są przez człowieka czy też wyprowadzane są z nakazów autorytetu stojącego ponad człowiekiem. Jednocześnie jest albo formalna, kiedy podaje tylko jedną regułę, która winna być stosowana (szczególnie „imperatyw kategoryczny” Kanta) albo materialna, gdy wartości, które należy realizować, są treściowo określone. Może być skierowana na intencję (motyw), z racji na którą jakiś uczynek jest wykonywany lub zaniechany, albo też na skutki, jakie wywołuje (...). W zależności od zakresu, w jakim ma obowiązywać, mówi się o etyce absolutnej (jej zasady dotyczą wszystkich ludzi) i etyce względnej. Wreszcie przeciwstawia się niekiedy etykę indywidualną (tj. wymagania, jakie człowiek stawia sam sobie, niezależnie od sytuacji społecznej) etyce społecznej.

Źródło definicji (papierowe): Adam Aduszkiewicz (red), Słownik filozoficzny, Warszawa: Świat Książki, 2004, s.160.
Zobacz także (linki zewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła ETYKA

Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną. Etyki nie należy mylić z moralnością. Moralność to z formalnego punktu widzenia zbiór dyrektyw w formie zdań rozkazujących w rodzaju: "Nie zabijaj", których słuszności nie da się dowieść ani zaprzeczyć, gdyż zdania rozkazujące nie są zdaniami w sensie logicznym. Celem etyki jest dochodzenie do źródeł powstawania moralności, badanie efektów jakie moralność lub jej brak wywiera na ludzi oraz szukanie podstawowych przesłanek filozoficznych, na podstawie których dałoby się w racjonalny sposób tworzyć zbiory nakazów moralnych. Poglądy etyczne przybierają zwykle formę teorii, na którą składa się zespół pojęć i wynikających z nich twierdzeń, na podstawie których można formułować zbiory nakazów moralnych. Teorie etyczne mogą być zarówno próbą udowadniania słuszności funkcjonujących powszechnie nakazów moralnych, jak i mogą stać w ostrej opozycji do powszechnej moralności, kwestionując zasadność części bądź nawet wszystkich aktualnie obowiązujących w danym społeczeństwie nakazów moralnych. więcej

Stan na 29.12.2013 r. 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Etyka" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit