PACYFIZM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PACYFIZM

- w ujęciu teoretycznym idee uznające konieczność zapewnienia pokoju i potępiające wszelkiego rodzaju wojny. W znaczeniu praktycznym pacyfizm obejmuje ruch społeczno-polityczny, opowiadający się za tymi ideami i działający na rzecz ich realizacji. (…) Poza generalnym żądaniem odrzucenia wojny jako metody rozstrzygania sporów, pacyfiści wysunęli trzy ważne propozycje: a) żądanie powszechnego rozbrojenia, zwłaszcza regularnych sił zbrojnych; b) postulat niemieszania się w wewnętrzne spory innych państw; c) propozycję ustanowienia stałych trybunałów rozjemczych, rozstrzygających spory między państwami prowadzące dotychczas do konfliktów zbrojnych. (…) 

Źródło definicji (papierowe): Marek Chmaj, Wojciech Sokół (red.), Mała Encyklopedia Wiedzy Politycznej, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2001, s.232.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit