INDEKS ROZWOJU SPOLECZNEGO (HDI)

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła INDEKS ROZWOJU SPOLECZNEGO (HDI)

indeks rozwoju społecznego, ang. Human Development Index (HDI), ekon. miara rozwoju społecznego, określająca poziom społecznego rozwoju danego kraju w stosunku do innych krajów.

Jest obliczany na podstawie danych dotyczących podziału dochodów, wydłużania trwania ludzkiego życia, poziomu osiągnięć edukacyjnych; przy wyznaczaniu HDI uwzględnia się wartości skrajne poszczególnych wskaźników: przeciętne dalsze trwanie życia (25–85 lat); przeciętna liczba lat nauki w szkole (w odniesieniu do osób dorosłych mających 25 i więcej lat); wskaźnik umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania (0–100%); PKB na głowę mieszkańca liczonego według parytetu siły nabywczej waluty (100–40 tysięcy dolarów USA, przy czym międzynarodowy próg ubóstwa wyznaczono na poziomie 5120 dolarów USA — 1994). HDI jest liczony od 1990 (zmodyfikowany 1994) przez UNDP ONZ; ogólna postać indeksu dla danego kraju w określonym momencie jest następująca:

przy czym

gdzie:

j — kraj; i — 1, 2, 3 — numer zmiennej, wykorzystywanej do wyznaczania HDI.

HDI przyjmuje wartości w przedziale 0–1 i oznacza:

0,801–1, 0 — kraj wysoko rozwinięty,

0,501– 0,8 — kraj średnio rozwinięty,

0–0,5 — kraj słabo rozwinięty.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Indeks rozwoju społecznego" w Słowniku PWN Biznes
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga