INFRASTRUKTURA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła INFRASTRUKTURA

System robót publicznych w kraju, stanie lub regionie, w tym dróg, sieci i budynków użyteczności publicznej.

 Stan na 13.11.2015 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Infrastruktura" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła INFRASTRUKTURA

Infrastruktura - na infrastrukturę składają się podstawowe urządzenia, budynki użyteczności publicznej i instytucje usługowe niezbędne do funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki zarówno jako całości, jak i poszczególnych jej dziedzin. W klasycznym podziale infrastruktury wyróżnia się infrastrukturę techniczną (gospodarczą, ekonomiczną) i infrastrukturę społeczną. Infrastruktura techniczna umożliwia świadczenie usług komunikacyjnych i transportowych i obejmuje drogi kolejowe, lądowe, wodne, lotnicze, mosty. Umożliwia świadczenie usług z dziedziny łączności (np. sieć telefoniczna), energetyki i dostarczania ciepła i wody (np. wodociągi, sieci ciepłownicze i gazowe), oraz usuwanie ścieków i odpadów (kanalizacje, oczyszczalnie ścieków, urządzenia i instalacje redukujące zanieczyszczenia gazowe i pyłowe). Infrastruktura społeczna służy zaspokojeniu potrzeb społecznych i kulturalnych. W skład infrastruktury społecznej wchodzą różnego rodzaju placówki oświatowe (np. przedszkola, szkoły) oraz instytucje należące do służby zdrowia (np. ośrodki zdrowia, szpitale) i zapewniające dostęp do szeroko rozumianej kultury (np. teatry, biblioteki). Infrastruktura społeczna to także instytucje służące ochronie prawa i bezpieczeństwu jak sądy, policja i wojsko.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "infrastruktura" w Słowniku internetowym "cotojest.info"
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit