OTWARTY DOSTĘP DO NAUKI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła OTWARTY DOSTĘP DO NAUKI

Otwarty dostęp jest reakcją na zmiany w sposobie dystrybucji wiedzy, rozprzestrzeniania się treści naukowych, a także w relacjach między instytucjami tworzącymi ramy produkcji i dystrybucji wiedzy. Dotyczy więc systemu nauki jako całości. Z tego względu wprowadzenie otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce musi uwzględniać systemowe uwarunkowania funkcjonowania nauki. (...)  przyjmujemy definicje otwartego dostępu uwzględniające rozróżnienie na otwarty dostęp gratis (darmowy i otwarty dostęp) i libre (wolny i otwarty dostęp) zaproponowane w przygotowanej przez ICM UW na zlecenie MNiSW ekspertyzie Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfika polska. Przewidywane koszty, narzędzia, zalety i wady. Są to następujące definicje:

a) „darmowy i otwarty dostęp – rozpowszechnianie utworu lub przedmiotu prawa pokrewnego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie korzystania z nich zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa” (otwarty dostęp gratis);

b) „wolny i otwarty dostęp – rozpowszechnianie utworu lub przedmiotu prawa pokrewnego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym wraz z udzieleniem każdemu licencji na nieograniczone, nieodpłatne i niewyłączne korzystanie z nich oraz z ich ewentualnych opracowań; licencja może zawierać postanowienia nakładające na korzystającego zobowiązania nie naruszające istoty uprawnienia do nieograniczonego, nieodpłatnego i niewyłącznego korzystania, takie jak obowiązek przekazania odbiorcy informacji o twórcy, producencie lub wydawcy, przedmiocie licencji oraz o jej postanowieniach, lub obowiązek udostępnienia odbiorcom przedmiotu licencji lub jego opracowania na takiej samej licencji” (otwarty dostęp libre)" (...).

Źródło definicji (elektroniczne): Jakub Szprot (red.), Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza, Warszawa: Wyd. ICM, 2014, ss.7-9.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga