PAŃSTWOWA SIEĆ ARCHIWALNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła PAŃSTWOWA SIEĆ ARCHIWALNA

(definicja rekonstruowana)
Działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego prowadzi państwowa sieć archiwalna, którą tworzą:
1)  archiwa państwowe;
2)  archiwa wyodrębnione;
3)  archiwa zakładowe organów państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych;
3a)  archiwa zakładowe organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych.
 Działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego prowadzą ponadto:
1)  jednostki organizacyjne, które posiadają powierzony zasób archiwalny;
2)  biblioteki i muzea, przechowujące materiały archiwalne, które wchodzą do państwowego zasobu archiwalnego, oraz gromadzące  materiały archiwalne obcych organów władzy i administracji państwowej i innych organów, jednostek organizacyjnych i organizacji, związków wyznaniowych, a także okupacyjnych jednostek wojskowych, jeżeli materiały te znajdują się w Rzeczypospolitej Polskiej stanowiące państwowy zasób archiwalny :
 a)  których organizatorem jest:
 -  minister lub kierownik urzędu centralnego,
 -  jednostka samorządu terytorialnego,
 -  państwowa jednostka organizacyjna,
 b)  działające w państwowych jednostkach organizacyjnych i w samorządowych jednostkach organizacyjnych.

 Do zakresu działania archiwów państwowych należy w szczególności:
1)  kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego;
2)  ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do ich zasobu archiwalnego.
3)  kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym;
4)  wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów;
5)  prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych;
6)  popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
7)  wykonywanie zadań określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach.
Archiwa państwowe wykonują usługi archiwalne w zakresie wyszukiwania, prowadzenia kwerend, kopiowania, przetwarzania i przekazywania danych przy użyciu systemów teleinformatycznych lub informatycznych nośników danych oraz konserwacji materiałów archiwalnych na potrzeby nauki, kultury, techniki oraz gospodarki. Archiwa państwowe mogą również prowadzić działalność usługową, polegającą na przechowywaniu, kopiowaniu i konserwacji dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców.

Stan na dzień 15 lipca 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, z dnia 14 lipca 1983 r. wersja aktualnie obowiązująca. (Dz.U.2011r. Nr 123, poz. 698)
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk