NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE

(definicja rekonstruowana)

Niematerialne dziedzictwo kulturowe oznacza praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności - jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową - które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności. Dla celów mniejszej Konwencji, uwaga będzie skierowana wyłącznie na takie niematerialne dziedzictwo kulturowe, które jest zgodne z istniejącymi instrumentami międzynarodowymi w dziedzinie praw człowieka, jak również odpowiada wymogom wzajemnego poszanowania między wspólnotami, grupami i jednostkami, oraz zasadom zrównoważonego rozwoju. Niematerialne dziedzictwo kulturowe, przejawia się między innymi w następujących dziedzinach:
 a)  tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
 b)  sztuki widowiskowe;
 c)  zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne;
 d)  wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata;
 e)  umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym.

Niematerialnego dziedzictwo kulturowe jest źródłem różnorodności kulturowej i gwarancją zrównoważonego rozwoju. Istnieje daleko idąca współzależność między niematerialnym dziedzictwem kulturowym a materialnym dziedzictwem kulturowym oraz dziedzictwem naturalnym. Procesy globalizacji i przemian społecznych, chociaż tworzą nowe warunki dla dialogu między wspólnotami, powodują, podobnie jak zjawisko nietolerancji, poważne zagrożenie w postaci degradacji, wyginięcia i zniszczenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Wspólnoty, w szczególności ludy autochtoniczne, grupy oraz, w niektórych przypadkach, pojedyncze osoby, odgrywają znaczącą rolę w tworzeniu, ochronie, utrzymywaniu oraz odtwarzaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, przyczyniając się tym samym do wzbogacenia różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności.

Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z dnia 17 października 2003 r. (Dz.U. 2011 Nr 172, poz. 1018)
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk