O PEŁNYM OPISIE WSKAŹNIKÓW

PEŁNE OPISY WSKAŹNIKÓW

to małe studia czy też mini-raporty poświęcone szczegółowej  prezentacji  co ciekawszych danych. Zdecydowaliśmy się je tworzyć, ponieważ na portalu Mojej Polis, który użycza nam miejsca do prezentacji danych, są one przedstawiane przede wszystkim liczbowo lub procentowo.  Sensy (teoretyczne i praktyczne) danych wyjaśniamy więc tutaj, co w niektórych przypadkach - jak sądzimy -   jest celowe i  może być ciekawe.  Pełne opisy wskaźników mogą  dotyczyć bądź jednego wskaźnika, bądź kilku analizowanych łącznie z konkretnego powodu.


SCHEMAT PEŁNEGO OPISU WSKAŹNIKA  wygląda następująco:

I. NAZWA wskaźnika  - taka, pod jaką figuruje on w Mojej Polis;

II. OPIS składający się z:

- informacji O CZYM MÓWIĄ TE DANE;

- linków  zebranych pod hasłem PRZYDATNE DEFINICJE  I ODNOŚNIKI  (zawarte w Wieloźródłowym Słowniku Kultury, Bibliotece OŻK oraz  innych, podanych tu źródłach);

-  propozycji ZOBACZ TAKŻE zachęcającej PT Użytkownika do zapoznania się z innymi informacjami dostępnymi na stronie OŻK-SB;

- propozycji  ZAJRZYJ NA STRONY  sprawdzone i polecane przez nas;

III. KOMENTARZ składający się z:

- opisu METODOLOGII DANYCH;

- PROPOZYCJI INTERPRETACYJNYCH;

- zachęty ZAJRZYJ ZNÓW - NASZE PLANY,  pod tym hasłem publikujemy informację o dalszych pracach nad danym zagadnieniem.

 Stopniowo podstronę tę będziemy wypełniać  opisanymi  - jak wyżej -  analizami

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z  INNYMI MATERIAŁAMI DOTYCZĄCYMI NASZYCH BADAŃ I ANALIZ  proszę przejść do ARCHIWUM

Opis wskaźników

Nazwa wskaźnikasortuj malejąco Opis wskaźnika Źródło definicji (papierowe) Plik(i)
Barbara Fatyga, ANALIZA FINANSOWANIA KULTURY NA WARMII I MAZURACH - DRUGA PRZYMIARKA

 Barbara Fatyga, przeanalizowała dane dotyczące finansowania kultury wg dostępnych źródeł (dotacje JST, granty Urzędu Marszałkowskiego, środki europejskie, granty z programów ministra kultury) w latach 2009-2014 na Warmii i Mazurach. Tytułowa "druga przymiarka" odnosi się do poszerzenia zakresu analiz o dane UM woj. warmińsko-mazurskiego.

PDF icon Barbara Fatyga, ANALIZA FINANSOWANIA KULTURY NA WARMII I MAZURACH - DRUGA PRZYMIARKA.pdf
GALERIE I SALONY SZTUKI. PRZEGLĄD STATYSTYK ZA LATA 2008-2013 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

Piotr Garczewski z Zespołu Węzła Pomorskiego przeanalizował dane statystyczne GUS dotyczące liczby galerii i salonów sztuki, liczby organizowanych przez nie wystaw, frekwencji  i średniej liczby odwiedzin na 1 wystawie dla województwa pomorskiego. Część danych przedstawiona została w porównaniu do sytuacji pozostałych województw. Dodatkowo  opracowanie wskaźników dotyczy udogodnień dla niepełnosprawnych w galeriach i salonach sztuki podlegających  sprawozdawczości Gusowskiej.

PDF icon Piotr Garczewski, Galerie i salony sztuki. Przegląd statystyk za lata 2008-2013 dla województwa pomorskiego (na tle innych województw).pdf
O ZWIĄZKU MIĘDZY WYKSZTAŁCENIEM RADNYCH A WYDATKAMI NA KULTURĘ W GMINACH

 Piotr Michalski z Zespołu Węzła Centralnego sprawdził  czy wykształcenie radnych ma wpływ na wysokość wydatków na kulturę  w gminach.

PDF icon KORELACJE MIĘDZY WYKSZTAŁCENIEM RADNYCH A WYDATKAMI NA KULTURĘ W GMINACH.pdf
ODSETKI WYDATKÓW NA KULTURĘ MIAST WOJEWÓDZKICH W STOSUNKU DO OGÓŁU WYDATKÓW W GMINACH I MIASTACH NA PRAWACH POWIATU, w złotych, w latach 1999-2012.

  Barbara Fatyga z Zespołu Węzła Centralnego w serii wykresów uporządkowanych  wg lat dla lat  1999-2012 przedstawiła jaki procent wydatków na kulturę w województwie stanowiły wydatki stolic województw. Odsetek ten dla wielu województw jest zaskakująco wysoki.

PDF icon wydatki na kulturę miast wojewódzkich w stosunku do wydatków w województwach wykresy w latach.pdf
Piotr Garczewski, ODSETEK DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH PODDANYCH KONSULTACJOM SPOŁECZNYM W 2010 ROKU, W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Piotr Garczewski przeanalizował badania  Stoczni i SMG/KRC z 2010 roku we fragmencie dotyczącym województwa pomorskiego

PDF icon Odsetek dokumentów strategicznych poddawanych w 2010 roku konsultacjom społecznym w województwie pomorskim.pdf
PRZESTRZENNA DOSTĘPNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

 Alicja Zawistowska-Sadowska i Ireneusz Sadowski współpracujący z Zespołem Węzła Podlaskiego opracowali wskaźnik "Przestrzenna dostępność instytucji kultury".  Dotyczy on zróżnicowania dostępu do instytucji kultury w województwie podlaskim. „Dostęp do kultury” jest tu rozumiany jako liczba obiektów infrastrukturalnych  (instytucji kulturalnych) w poszczególnych gminach województwa podlaskiego. Analiza wykonana jest w oparciu o dane z 2012 roku dostępne w bazie BDL GUS oraz bazie opracowanej dla Mojej Polis przez Ludwikę Malarską z Zespołu Węzła Centralnego Sieci Badawczej OŻK.

PDF icon PRZESTRZENNA DOSTĘPNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM.pdf
Sławomir Molda, KORELACJA WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETÓW JST Z POZIOMEM ZADŁUŻENIA GMIN W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Sławomir Molda z zespołu Węzła Warmińsko-Mazurskiego OŻK - SB przygotował analizę korelacji pomiędzy wydatkami JST na kulturę a poziomem zadłużenia gmin na Warmii i Mazurach, wykazując brak związku pomiędzy tymi danymi

PDF icon Sławomir Molda, KORELACJA WYDATKOW NA KULTURĘ Z BUDŻETÓW JST Z POZIOMEM ZADŁUŻENIA GMIN WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.pdf
Sławomir Molda, RANKING GMIN WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZA LATA 2010-2012.

Sławomir Molda z Zespołu Węzła Warmińsko-Mazurskiego OŻK-SB przygotował ranking gmin ze względu na wydatki JST na kulturę w przeliczeniu na 1 mieszkańca, co umożliwia szybką orientację w tych danych, jednakże nie powinno prowadzić do pochopnych interpretacji.

PDF icon Sławomir Molda RANKING GMIN WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZA LATA 2010-12.pdf
ŚREDNIE OCENY ZGIMNAZJALNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO A WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PRACOWNIE JĘZYKOWE

Piotr Garczewski z Zespołu Węzła Pomorskiego  opracował dane na temat wyników egzaminów i - z drugiej strony - wyposażenia szkół w pracownie językowe. Pokazał też trudności w interpretacji tego rodzaju  danych.

Plik Piotr Garczewski, Oceny z gimnazjalnego egzaminu z języka angielskiego, a pracownie językowe w szkołach.docx
WYDATKI NA KULTURĘ Z BUDŻETÓW GMIN I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA w latach 1999-2012.

Barbara Fatyga z Zespołu Węzła Centralnego w opisie wskaźnika zestawiła  m.in. listę gmin, które w badanym okresie 1999-2012 w swoich budżetach przynajmniej raz nie uwzględniły wydatków na kulturę.  W analizie zaproponowana została perspektywa interpretacyjna równości szans w dostępie do kultury.

PDF icon WYDATKI NA KULTURĘ Z BUDŻETÓW JST W LATACH 1999-2012..pdf