PRACE KARTOGRAFICZNE

Nazwa definicji: 
PRACE KARTOGRAFICZNE
Treść wpisu: 

(definicja rekonstruowana)

Prace kartograficzne to opracowywanie, merytoryczne i techniczne redagowanie map i opracowań pochodnych oraz ich reprodukowanie. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także inne jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z przepisami prawa, jeżeli przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie tych prac. Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych jest obowiązany zgłosić do organów (Głównego Geodety Kraju - w zakresie zasobu centralnego, marszałków województw - w zakresie zasobów wojewódzkich, starostów - w zakresie zasobów powiatowych) prace przed przystąpieniem do ich wykonania, a po wykonaniu prac przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


stan na dzień 6.03. 2014 r.

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Prawnych
Dodane przez: 
Węzeł centralny