PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Nazwa definicji: 
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
Treść wpisu: 

(definicja rekonstruowana)

Jest to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i poprawy jakości ich życia, sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa się obszary przestrzeni publicznej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Prawnych
Dodane przez: 
Węzeł centralny