ŁAD PRZESTRZENNY

Nazwa definicji: 
ŁAD PRZESTRZENNY
Treść wpisu: 

(definicja rekonstruowana)
Jest to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Ład przestrzenny i zrównoważony rozwój to podstawy polityki przestrzennej  JST oraz  organów administracji rządowej.  Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dokonuje, w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, przeglądu i analizy zasad, sposobu, a także warunków funkcjonowania instytucji, procedur i instrumentów oraz przedkłada Radzie Ministrów propozycje zmian, uwzględniając w szczególności koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju to rodzaj dokumentu strategicznego. 

Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Prawnych
Dodane przez: 
Węzeł centralny